Some videos

Shiomitsu Sensei performing Wado Ryu Seishan kata.

Shiomitsu Sensei performing Kihon